Асоціація звертається до Верховної Ради України

стосовно першочергових заходів із децентралізації влади, конституційної реформи та стабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

Ми, учасники Загальних зборів Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, яка об’єднує обласну та 465 сільських, селищних, районних та міських рад області, підтримуючи необхідність проведення системного реформування влади, спрямованого, в тому числі, на децентралізацію влади та підвищення ролі органів місцевого самоврядування, висловлюємося на беззаперечну підтримку проекту змін до Конституції України, розроблених з метою реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої Урядом 01.04.2014 року (пропозиції щодо змін - див. нижче).

Також пропонуємо внести зміни до законодавчих актів:

-  щодо утворення власних виконавчих органів районних та обласних рад з ліквідацією відповідних державних адміністрацій та утворенням Префектур з контролюючими та координаційними повноваженнями;

- щодо обрання депутатів місцевих рад (сільських, селищних, районних, міських) за мажоритарної системою, а регіональних рад (обласних, міст Києва та Севастополя) – за змішаною системою, що дозволить обирати до складу рад  не тільки відомих та професійних лідерів, а й лідерів політичних формувань та  партій;

- щодо обмеження повноважень Державної казначейської служби України у сфері розпорядження коштами місцевих бюджетів;

- щодо збереження подальшого позаблокового статусу України, що відповідає вимогам Закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики».

Пропонуємо прийняти у першочерговому порядку закони:

- «Про засади державної регіонально політики»;

- «Про мирні зібрання громадян», у якому визначити права та обов’язки організаторів, учасників, місцевих органів влади та правоохоронних органів;

- «Про місцеві референдуми», з визначенням кола питань, які не можуть бути винесені на місцевий референдум;

- «Про право територіальних громад на об’єднання»;

- «Про співробітництво територіальних громад».

Крім того, розглянути питання про заборону партій, рухів, інших організацій та об’єднань, які сповідають радикалізм, неонацизм, сепаратизм, тобто спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації у країні.

Органи місцевого самоврядування Харківської  області підтримують пропозиції щодо утворення двопалатного Парламенту: нижня Палата (Палата депутатів) обирається за пропорційною системою з відкритими списками,  а верхня Палата (Палата регіонів)  формується з представників областей, у рівній кількості від кожної, обраних на з’їздах депутатів місцевих та регіональних рад усіх рівнів.

Для забезпечення інтересів російськомовного населення ми висловлюємося на підтримку чинності Закону України «Про засади державної мовної політики» та вважаємо за необхідне вирішити питання про запровадження російської мови як другої державної мови.

Переконані, що реалізація висловлених нами пропозицій буде реальною імплементацією положень Європейської хартії місцевого самоврядування, а зміни призведуть до надання населенню якісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, а також сприятимуть стабілізації суспільно-політичної ситуації в країні.

 

ТЕКСТ

ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

 

Пропонуємо викласти статті та розділи Конституції України у наступній редакції:

Стаття 119.

Обласні, Київська, Севастопольська міські Префектури на відповідній території забезпечують:

1) державний контроль за відповідністю актів органів місцевого та регіонального самоврядування Конституції та законам України;

2) державний контроль за виконанням органами місцевого та регіонального самоврядування делегованих державою повноважень в межах, визначених законом;

3) координацію діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

4) взаємодію з органами місцевого та регіонального самоврядування;

5) реалізацію інших наданих державою повноважень.

 

Розділ IX

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

Стаття 132.

Адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, повсюдності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

 

Стаття 133.

Систему адміністративно-територіального устрою України складають: регіони, райони, громади (поселення).

Регіонами України є: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, місто Київ та Севастополь.

Міста Київ та Севастополь є регіонами, що мають спеціальний статус, який визначається законами України.

Громадою (поселенням) є адміністративно-територіальна одиниця, яка включає одне або декілька поселень (населених пунктів) (село, селище, місто), а також прилеглі до них території, необхідні для розвитку економічної, соціальної, транспортної, іншої інфраструктури та забезпечення спроможності відповідних територіальних громад та їх органів надавати населенню публічні послуги відповідно до встановлених стандартів і забезпечення належного функціонування місцевого самоврядування.

При вирішенні питань формування, зміни меж громади (поселення) враховується думка територіальної громади.

Категорії, статус, порядок створення, реорганізації, найменування, перейменування, зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, статус територій, які  не можуть бути віднесені до складу громад (поселень), визначається законом.

 

Розділ XI

МІСЦЕВЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 140.

Місцеве самоврядування є правом та спроможністю територіальної громади, жителів району безпосередньо або через органи та посадових осіб місцевого самоврядування здійснювати регулювання і управління суспільними справами місцевого значення в межах, визначених Конституцією і законами України.

Територіальною громадою є жителі, які постійно проживають на території громади, міста Києва.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою безпосередньо через місцеві вибори, місцеві референдуми, загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання та інші форми, передбачені законом та статутом територіальної громади.

Жителі району здійснюють місцеве самоврядування безпосередньо через місцеві вибори, місцеві референдуми та інші форми, передбачені законом.

Органами місцевого самоврядування є місцеві ради депутатів (ради депутатів громад, районні ради депутатів) та їх виконавчі органи.

З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування приймається статут територіальної громади у порядку, встановленому законом.

Організація місцевого самоврядування в поселеннях (населених пунктах), які входять до складу громади (поселення), управління районами у містах, утворення, реорганізації та ліквідації районів у містах належать до компетенції ради депутатів громади (поселення).

Ради депутатів громад (поселень) можуть дозволяти за ініціативою жителів для забезпечення їх участі у місцевому самоврядуванні створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення в порядку, визначеному законом. Ради депутатів громад (поселень) можуть додатково наділяти органи самоорганізації населення частиною власних повноважень з обов'язковою передачею коштів та майна, необхідних для їх здійснення, та контролюють їх виконання.

 

Стаття 141.

В регіонах (області, місто Київ, Севастополь) здійснюється регіональне самоврядування.

Регіональне самоврядування є правом і спроможністю жителів регіону безпосередньо або через органи та посадових осіб регіонального самоврядування здійснювати регулювання і управління суспільними справами регіонального значення в межах, визначених Конституцією і законами України.

Регіональне самоврядування здійснюється жителями регіону безпосередньо через місцеві вибори, місцеві референдуми та інші форми, передбачені законом.

Органами регіонального самоврядування є регіональні ради депутатів (обласні, Київська міська, Севастопольська ради депутатів) та їх виконавчі органи.

Особливості здійснення регіонального самоврядування в містах Києві, Севастополі  визначаються законами України.

 

Стаття 142.

До складу місцевої, регіональної ради депутатів входять депутати, які обираються територіальною громадою, жителями району, регіону на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень місцевої, регіональної ради депутатів, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Припинення повноважень місцевої, регіональної ради депутатів має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради депутатів.

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно голову громади, Київського міського голову, який очолює виконавчий орган ради депутатів та головує на засіданнях ради депутатів. Строк повноважень голови громади (поселення), (села, селища міста), Київського міського голови, обраного на чергових виборах, становить п'ять років.

Чергові вибори депутатів місцевих рад депутатів, голів громад, Київського, Севастопольського міських говів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень відповідної ради депутатів чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.

Місцеві, регіональні ради депутатів самостійно визначають систему, структуру власних виконавчих органів, загальну чисельність апарату ради депутатів та їх виконавчих органів, обсяг видатків на їх утримання в межах коштів місцевого бюджету. Виконавчі органи ради депутатів є підзвітними і підконтрольними місцевій, регіональній раді депутатів, що їх утворила, а з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Жителі району, регіону (області, Києва, Севастополя) на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно голову району, регіону, який очолює виконавчий орган ради депутатів та головує на засіданнях ради депутатів. Строк повноважень голови району, регіону, обраного на чергових виборах, становить п'ять років.

Статус голів громад, голів районів, голів регіонів (областей, Київського та Севастопольського міських голів), депутатів і виконавчих органів місцевої, регіональної ради депутатів визначаються законом.

Органи та посадові особи місцевого і регіонального самоврядування є підзвітними, підконтрольними та відповідальними перед територіальними громадами, жителями районів, регіонів.

 

Стаття 143.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого та регіонального самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси та інші об'єкти, що є у комунальній власності територіальних громад, жителів районів, регіонів.

Територіальні громади можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Місцеві фінансові ресурси повинні відповідати функціям місцевого та регіонального самоврядування, бути диверсифікованими та зростаючими для забезпечення спроможності територіальних громад, жителів районів, регіонів та їх органів здійснювати повноваження, надані Конституцією та законами України.  Зміна компетенції органів місцевого та регіонального самоврядування здійснюється одночасно із відповідними змінами у розподілі фінансових ресурсів.

Держава бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, фінансово підтримує місцеве та регіональне самоврядування. Витрати органів місцевого та регіонального самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

 

Стаття 144.

Територіальні громади, жителі району, регіону безпосередньо або через утворені ними органи місцевого та регіонального самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності, природними ресурсами місцевого та регіонального значення; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують відповідні місцеві бюджети і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; забезпечують охорону довкілля; вирішують питання розвитку закладів освіти, культури, охорони здоров'я; ухвалюють рішення щодо забезпечення охорони правопорядку, громадської безпеки; вирішують інші питання місцевого та регіонального значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Ради депутатів громад, Київська міська, Севастопольська міська рада депутатів відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету можуть утворювати органи охорони правопорядку, визначати їх склад, призначати і звільняти керівників цих органів.

Розподіл повноважень між органами місцевого та регіонального самоврядування здійснюється з урахуванням ефективної та економної їх реалізації, найбільш повного задоволення потреб та інтересів територіальних громад, жителів районів, регіонів.

Повноваження органів місцевого, регіонального самоврядування не можуть скасовуватися чи обмежуватися крім випадків, передбачених Конституцією та законами України.

Органи місцевого та регіонального самоврядування беруть участь у вирішенні державних справ шляхом виконання делегованих повноважень. Окремі повноваження органів виконавчої влади можуть надаватися законом виконавчим органам місцевого, регіонального самоврядування. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до відповідного місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого, регіонального самоврядування відповідні об'єкти державної власності.

 

Стаття 145.

Органи місцевого та регіонального самоврядування для ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад, жителів районів, регіонів, сприяння місцевому та регіональному розвитку мають право на співробітництво та створення добровільних об'єднань в порядку, встановленому законом.

Органи державної влади при прийнятті рішень, які безпосередньо стосуються питань, віднесених до відання місцевого та регіонального самоврядування, проводять консультації з органами місцевого та регіонального самоврядування, їх добровільними об'єднаннями.

 

Стаття 146.

 

Органи місцевого та регіонального самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Державний контроль за відповідністю актів органів місцевого та регіонального самоврядування Конституції та законам України здійснюють обласні, Київська та Севастопольська міські Префектури.

Рішення органів місцевого та регіонального самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

 

Стаття 147.

 

Органи і посадові особи місцевого та регіонального самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, жителями районів, регіонів, державою, юридичними та фізичними особами в порядку, визначеному законом.

Права місцевого та регіонального самоврядування захищаються в судовому порядку.

 

Стаття 148.

Інші питання організації місцевого та регіонального самоврядування, повноваження їх органів та посадових осіб, порядок формування та діяльності визначаються законом.

 

 

Пропозиції станом на 10 квітня 2014 року.

Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 62 місцеві ради, в тому числі - 54 сільських, селищних, міських рад, 7 районних рад та обласна рада, що складає 97% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...