Реформування місцевого самоврядування в Україні більше неможна відкладати

PDFДрукe-mail

Тези виступу президента Української асоціації районних та обласних рад, президента Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, голови Харківської обласної ради Сергія Чернова на Міжнародних муніципальних слуханнях «Розвиток належного самоврядування в Україні», Київ, 1 листопада 2011 р.

 

 


Вельмишановний Вікторе Федоровичу, шановні колеги!

Дозвольте привітати вас від імені всеукраїнської асоціації районних та обласних рад і побажати нам результативної роботи в процесі якої ми не тільки проведемо дискусії, поділимось досвідом але й зможемо підготувати пакет конкретних пропозицій щодо подальшого розвитку місцевої демократії, розбудови місцевого самоврядування в Україні.

Ми також добре усвідомлюємо важливість нашого заходу, адже, як тут неодноразово вже підкреслювалось, він проходить у відповідальний для України період – завершення головування  в Комітеті міністрів Ради Європи та напередодні 17-ї сесії Європейської конференції міністрів, що відбудеться 3-4 листопада, на якій буде підбито підсумки головування України.

Наша Асоціація високо оцінює ініціативу та активну участь в цій дискусії Президента України Віктора Федоровича Януковича, представників Парламенту, Кабміну, що знаходить відповідний відгук і привід для оптимізму в регіонах а також вселяє нам впевненість в досягненні бажаних результатів у здійсненні реформ, спрямованих на підвищення ефективності діяльності місцевих органів влади.

Також Українська асоціація районних та обласних рад одним із основних завдань бачить необхідність консолідації всіх наших зусиль для максимальної підтримки проголошених сьогодні ініціатив Президента України, які спрямовані на реалізацію політики децентралізації й деконцентрації влади, передачі частини фінансових ресурсів, зміцнення дієвості територіальних громад та підвищення ролі і відповідальності органів місцевого самоврядування на всіх територіальних рівнях.

Врешті, це наш спільний обов’язок реалізувати у повному обсязі положення Європейської хартії місцевого самоврядування, адже Україна взяла на себе зобов'язання дотримуватися встановлених у цьому документі принципів, які гарантують правову, адміністративну і фінансову автономність територіальних співтовариств та їх органів.

І ми щиро вдячні представникам керівних органів Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи за розуміння та підтримку, яку ми постійно відчуваємо з їхнього боку в нелегкому процесі імплементації у національне законодавство положень Європейської хартії місцевого самоврядування, Резолюцій та Рекомендацій керівних органів Конгресу.

Шановні колеги!

Дозвольте коротко зупинитись на деяких проблемних питаннях та пропозиціях Асоціації.

У попередніх виступах вже констатувалось, що ми маємо громіздку й недостатньо ефективну систему регіональної та місцевої влади. Недосконалість чинного законодавства з цих питань породжує численні конфлікти між різними рівнями влади як по горизонталі, так і по вертикалі, вносить додаткову напругу у відносини між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування а найголовніше – негативно відбивається на результатах соціально-економічного розвитку регіонів України і кожної з територіальних громад зокрема.

Ми переконані, що завдяки реформ на місцевому рівні стане  можливим поліпшення добробуту населення, створення дієвих гарантій реалізації прав і свобод людини і громадянина, покращення соціально-економічного розвитку територіальних громад, районів та регіонів.

Серед головних проблем організації влади на місцях – нагадаю тільки про деякі з них:
- відсутність чіткої і збалансованої системи територіальної організації влади, яка в себе включає: органи місцевого самоврядування; місцеві адміністрації; територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади;
- відсутність чіткої територіальної основи місцевого самоврядування на базовому рівні, яка не дає можливості сформувати дієздатні територіальні громади та ефективні органи виконавчої влади;
- дублювання та конкуренція повноважень, що вимагає їх розмежування. Виконання місцевими адміністраціями значної частини повноважень місцевого самоврядування, які в обов’язковому порядку делегуються їм районними та обласними радами, що призвело до фактичної підпорядкованості й несамостійності органів місцевого самоврядування;
- відсутність необхідної матеріальної та фінансової основи, податкової бази, що могло б забезпечувати гарантії виконання органами місцевого самоврядування як делегованих так і власних повноважень;

І ще одне важливе питання – проблема ефективності місцевого самоврядування на районному та обласному рівнях. Асоціація переконана, що поки районні та обласні ради не матимуть можливості утворювати власні виконавчі органи, ефективність їх діяльності, як і всієї виконавчої системи органів влади на регіональному рівні буде залишатись на низькому рівні, провокуватиме конфлікти, гальмуватиме розвиток суспільних відносин.

Тому політична реформа має знайти своє логічне продовження у вдосконаленні владних відносин на рівні областей, районів, міст, селищ, сіл, адже саме на цих рівнях найбільш виразно проявляється ефективність влади.

При цьому вирішення означених проблем є можливим тільки за умов поєднання інституційних змін в системі публічної влади з реформою адміністративно-територіального устрою України на місцевому рівні а саме: упорядкування наявної системи адміністративно-територіальних одиниць, раціоналізація їхніх меж, забезпечити формування самодостатніх територіальних громад.

***

Як і успадкована від радянських часів система рад, так і наявний адміністративно-територіальний устрій застарів та вимагає вдосконалення. Без цього неможливо створити територіальну основу для утворення громад а отже і створити дієві органи місцевого самоврядування.

Така необхідність покликана ще й тим, що у переважній більшості районів населення скорочується, щороку збільшується кількість сіл, де взагалі немає жодного мешканця. Разом з тим кількість адміністративно-територіальних одиниць зростає.

Так, за період з 1991 по 2011 роки чисельність сільського населення зменшилась на 2,5 млн. осіб та зменшилась кількість сільських населених пунктів на 348 одиниць. Але кількість сільських рад збільшилась на 1067 одиниць.

Також можна згадати інше хибне явище – так звані «матрьошки рад», коли в межах однієї ради базового рівня знаходяться інші ради з однаковими повноваженнями. Так, до складу 67 міських рад входять 268 інших місцевих рад (в т.ч: 36 міських, 118 селищних, 60 сільських рад і 54 районних у містах рад).

Сподіваємось, що проекти законів «Про адміністративно-територіальний устрій України» та «Об’єднання територіальних громад», які на даний час знаходяться на стадії доопрацювання в Мінрегіоні, в разі їх прийняття, дозволять вирішити більшість з цього комплексу проблем. Необхідний також пакет документів з реформування агропромислового комплексу - як магістрального напрямку функціонування національної економіки і маючого пряме відношення до реформування системи влади особливо в сільській місцевості.

***


Шановні учасники Форуму!

Аналізуючи зазначені та багато інших важливих нагромаджених проблем, Асоціація дійшла висновку, що виправлення наявних недоліків потребує системного підходу до реформування територіальної організації влади і, в першу чергу, чіткої концептуальної основи.

Усвідомлення цього спонукало Асоціацію до розробки Концепції реформування територіальної організації влади в Україні, яка  має стати науково-методологічною основою подальших реформ.
Концепцією визначено стратегічні пріоритети, зокрема:
- забезпечення реалізації невід’ємного права членів територіальних громад, територіальних спільнот на участь у справах місцевого та регіонального самоврядування;
- забезпечення динамічного, збалансованого територіального розвитку;
- раціоналізація системи органів публічної влади;
- формування повноцінної системи місцевого і регіонального самоврядування згідно зі стандартами Ради Європи;
- забезпечення доступності публічних послуг;
- забезпечення керованості системних перетворень на рівні регіонів;
- вдосконалення механізмів відповідальності органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування перед громадою і державою; 
- втілення на державному рівні нового тексту Конституції України в частині запровадження двопалатного парламенту, що стало б важливим кроком вперед в інституціональному розвитку місцевого самоврядування у разі створення Палати регіонів. До речі за це висказалось більшість виборців на Всеукраїнському референдумі у 2001 році.

За браком часу не буду вдаватись до деталізації всіх положень Концепції. З її повним текстом можна ознайомитись на сайті Асоціації.

Хочу тільки підкреслити, що Концепція пройшла всебічне обговорення в органах місцевого самоврядування, круглих столах і увібрала в себе пропозиції наукового та експертного середовища і може стати базовим документом, з якого розпочнуться реальні кроки до оновлення всієї системи організації влади в регіонах на принципах, викладених у Європейській хартії місцевого самоврядування.

Від імені Асоціації районних та обласних рад, сподіваюсь також на солідарну позицію колег з інших асоціацій, пропоную підтримати запропонований проект Резолюції та доповнити її тезами які пролунали у доповіді Президента України Віктора Януковича та інших пропозицій учасників Муніципальних слухань. Є також пропозиція підтримати  Концепцію реформування територіальної організації влади. Це, дасть можливість активізувати роботу відповідних центральних органів виконавчої влади у підготовці необхідних проектів нормативних актів.

Врешті, Асоціація не претендує на винятковість своїх пропозицій і завжди готова брати безпосередню участь у виробленні інших Стратегій реформ та їх реалізації.

Ми переконані тільки в одному, що не можна більше відкладати вирішення зазначених питань і що реформа місцевого самоврядування можлива в комплексі з реформою адміністративно-територіального устрою на місцевому рівні та оптимізацією системи місцевих органів виконавчої влади, в тому числі з обов’язковим реформуванням місцевих державних адміністрацій у напрямку зміни їх правового статусу, позбавлення їх функцій місцевого самоврядування та трансформування у контрольно-наглядові органи.

Асоціація також усвідомлює, що успіх реалізації будь якої реформи великою мірою залежить від підтримки на місцях. Особливо, коли йдеться про реорганізацію системи управління та територіальні перетворення, дуже важливою є позиція місцевої влади і належне інформування населення про те, що виграє і які перспективи отримає кожна громада, кожний житель населеного пункту. Тому Асоціація братиме активну участь в таких інформаційно-роз’яснювальних заходах.

Шановні колеги!

На завершення хочу побажати нам якнайшвидшого розв’язання піднятих сьогодні проблемних питань та реалізації поданих нами пропозицій.

Якщо ми спільно чогось бажаємо, це означає, що ми вже подолали пів шляху.

Дякую за увагу!

 

Фотоархів заходу...